Informacja

Dyrektor Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje, że 16 sierpnia 2019 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka.  Odpracowanie dnia wolnego nastąpi 10 sierpnia 2019 roku (sobota). 
W dniu 10 sierpnia 2019 roku Ośrodek czynny będzie w godzinach od 7.30 do 15.30.

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych zawodowych

Informacja

Pracownicy Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Anna Borkowska – dyrektor
Małgorzata Wiśniewska – specjalista ds. administracyjno – kadrowych
Agnieszka Garstka – pedagog/logopeda
Monika Stylska – pedagog/logopeda
Edyta Olender – psycholog
Anna Kopec – psycholog
Anna Wojda Wilk – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Violetta Krzyżaniak – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Marzenna Zielińska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Katarzyna Ciesielska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Dorota Charzewska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Katarzyna Kalinowska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Iwona Gontarek – sprzątaczka

Klauzula Informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

w przypadku zbierania danych od osoby,  której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

 

Informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej, 09-410 Płock, ul. Franciszka Kleeberga 3, tel. 24 365 92 27, fax. 24 366 72 50, e-mail:  plock@pieczazastepcza.pl ;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Pani Elżbieta Wituska,  numer telefonu: 24 367 89 34, e-mail:  elzbieta.wituska@zjoplock.pl ;
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ogólnego rozporządzenia (j/w) o ochronie danych osobowych oraz w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1111);
 4. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej na podstawie upoważnień do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji powierzonych im obowiązków służbowych, oraz podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 5. Dane osobowe przechowywane będą przez okresy zapisane w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt i określone w Instrukcji Kancelaryjnej;
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na w/w przepisy prawa;

Projekt: „MÓJ DOM – MOJE MIEJSCE”

unia

Tytuł projektu: „MÓJ DOM – MOJE MIEJSCE”

Wnioskodawca: Gmina Miasto Płock

Realizatorzy:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
 • Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku

Okres realizacji: od: 01-05-2018 r. do: 30-04-2020 r.

Wartość ogółem:  968 173,85 zł

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich (wnioskowane dofinansowanie): 866 413,85 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

 Krótki opis projektu i planowane działania:

Celem projektu jest rozwój usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności na rzecz 18 rodzin oraz 14 dzieci poprzez realizację w Mieście Płocku programu deinstytucjonalizacji usług społecznych w tym doskonalenia zawodowego 31 osób zajmujących się pieczą zastępczą w okresie 24 miesięcy realizacji projektu.

Cele szczegółowe:

 1. Zapobieganie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie usług wsparcia rodziny w okresie 24 miesięcy realizacji projektu,
 2. Stworzenie optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju i procesu socjalizacji poprzez utworzenie 1 placówki opiekuńczo – wychowawczej do 14 dzieci w okresie realizacji projektu,
 3. Wzrost kompetencji zawodowych 30 osób prowadzących rodzinne domy dziecka i zdobycie kwalifikacji przez 1 kandydata na dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej do 14 dzieci w okresie realizacji projektu.

W ramach projektu będą realizowane następujące typy operacji:

Zadanie 1 – Działania prewencyjne mające ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej poprzez usługi wsparcia rodziny.

W ramach tego zadania wsparciem zostanie objętych 18 rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku przezywających kryzysy i trudności wychowawcze mogące prowadzić do odebrania im dzieci.

W ramach projektu od 01.07.2018 r. do 30.03.2020 r. w/w rodzinom świadczone będzie dodatkowe wsparcie ustalone na podstawie indywidualnej ścieżki reintegracji:

– Konsultacje, których celem jest udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi.

– Poradnictwo w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów specjalistycznych.

– Pomoc świadczona przez pedagoga, psychologa, logopedę.

– Terapia (w tym trening zastępowania agresji, terapia uzależnień) i mediacja małżeńska oraz mediacja rodzic-dziecko.

-Pomoc prawna  w zakresie ustalania ojcostwa, opieki prawnej, separacji, rozwodu, spraw spadkowych, kontaktów z małoletnimi.

Zadanie 2 – Działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 dzieci.

W okresie od 01.05.2019 r. utworzony zostanie na terenie Płocka drugi Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy do 14 dzieci. Do placówki zostanie przeniesiona część dzieci z istniejącego Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego w Płocku celem zmniejszenia liczby dzieci przebywających w tym Ośrodku oraz dzieci skierowane do Ośrodka w roku 2018. Takie rozwiązanie pozwoli na zapewnienie optymalnych warunków do rozwoju i wychowania podopiecznych.

Zadanie 3 – Kształcenie kandydata na dyrektora nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 dzieci oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.

W szkoleniach udział weźmie 30 osób sprawujących pieczę zastępczą. Szkolenia będą odbywały się od IV kwartału 2018 r. do II kwartału 2019 r.

– szkolenie nt.: Poczucie tożsamości dzieci wychowywanych w zastępczym środowisku rodzinnym.

– szkolenie nt.: Zaburzenia przywiązania a rozwój dziecka, specyfika wychowania dzieci, które przeżyły rozłąkę z rodzicami.

– szkolenie nt.: Funkcjonowanie w długotrwałym stresie osób sprawujących opiekę zastępczą.

Przeszkolony zostanie także 1 kandydat na dyrektora placówki Opiekuńczo Wychowawczej do 14 dzieci, który będzie uczestniczył w szkoleniu pt.: „SOWA”. Program szkolenia został zatwierdzony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zakładane efekty:

 • 14 wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu.
 • 30 osób sprawujących pieczę zastępczą, u których podniósł się poziom wiedzy w zakresie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych.
 • 1 osoba, która uzyskała w programie kwalifikacje do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej.
 • 18 rodzin uczestniczących w projekcie, w których zmniejszono ryzyko odebrania dziecka na skutek podejmowanych działań prewencyjnych.
 • 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie.
 • 1 obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • 30 osób sprawujących pieczę zastępczą uczestniczących w szkoleniach w ramach projektu.
 • 1 osoba uczestnicząca w szkoleniu kwalifikacyjnym w ramach projektu.
 • 18 rodzin biorących udział w projekcie.

 Biura projektu:

Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku

Gen. Franciszka Kleeberga 3, 09- 410 Płock

Telefon: 24 365 92 27, e-mail: plock@pieczazastepcza.pl

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 – 17.00

czwartek: 7.30 – 17.30

piątek: 7.30 – 15.30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

Stanisława Zgliczyńskiego 4, 09-400 Płock

Telefon: 24 364 02 10, e-mail: milena.kaniewska@mopsplock.eu

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, środa: 7:30-15:00

czwartek: 8:30-17:00 | piątek: 8:30-15:00

Urząd Miasta Płocka,

Stary Rynek 1, 09-400 Płock

Budynek E, pok. 42

Telefon: 024 366 -11-36, e-mail: anna.grumanowska@plock.eu

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, środa: 7:30-15:00

czwartek: 8:30-17:00 | piątek: 8:30-15:00

Zarządzenie nr 102018 Dyrektora Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku

Regulamin rekrutacji do projektu.: MÓJ DOM – MOJE MIEJSCE

Formularz zgłoszenia do udziału w Projekcie MÓJ DOM-MOJE MIEJSCE

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych zawodowych

sowa1

Masz najważniejszy klucz, otwórz nim swoje serce

 Daj miłość dzieciom, które jeszcze jej nie zaznały.

Utwórz rodzinę zastępczą zawodową

                                     – nowy dom dla samotnych dzieci.

Rodzinę zastępczą zawodową mogą tworzyć małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim. Kandydaci muszą spełniać warunki określone w Ustawie
z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rodzina zastępcza zawodowa otrzymuje wynagrodzenie miesięczne oraz świadczenia pieniężne na utrzymanie każdego umieszczonego w niej dziecka.

Kompetentni pracownicy udzielą szczegółowych informacji.

w Ośrodku Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Płock, ul. gen. Franciszka Kleeberga 3

tel: 24/365-92-27 lub 24/366-72-50

oraz

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Płock, ul. Stanisława Zgliczyńskiego 4

tel: 24/364-02-39 lub 36/364-02-40

Informacja

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2012r. został zatwierdzony autorski program szkolenia do sprawowania pieczy zastępczej „Sowa” napisany przez pracowników Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku.
Daje to naszej instytucji uprawnienia do prowadzenia szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

Sprawozdanie z działalnosci

Sprawozdanie z działalnosci Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej w Płocku za okres od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. Continue reading

Nowa siedziba

Nowy adres siedziby Ośrodka:
ul. Gen. Franciszka Kleeberga 3
09-410 Płock
Continue reading