Category Archives: Aktualności

Dzień pracownika socjalnego

W dniu 19.11.2019 r. w Szkole Muzycznej w Płocku odbyły się uroczyste obchody  Dnia Pracownika Socjalnego, podczas których Prezydent Miasta Płocka – Pan Andrzej Nowakowski nagrodził  29 pracowników socjalnych. Wśród wyróżnionych osób znalazły się  dwie nasze koleżanki Pani Małgorzata Wiśniewska oraz Pani Katarzyna Kalinowska.
 Z tej okazji składamy Paniom serdeczne gratulacje.!!!!!

Rada ds. Rodzicielstwa zastępczego

W dniu 23 października 2019 roku w siedzibie Ośrodka odbyła się „Rada ds. Rodzicielstwa Zastępczego”. Uczestniczyli w niej, m.in. przedstawiciele rodzin zastępczych, pracownicy pomocy społecznej, sądownictwa, policji i służby więziennej, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Miasta Płocka, a także rzecznik prasowy Teatru Dramatycznego w Płocku. Niezwykle cenna jest wymiana doświadczeń między pracownikami podległymi różnym resortom. Ułatwia to skoordynowanie podejmowanych działań.

Zmiana godzin pracy Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku

Informujemy, że w czwartek 31 października 2019 roku Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej będzie otwarty od 7.30 – 15.30

Forum

Forum Płockiego Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 26 sierpnia 2019 r. odbyło się I Forum Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych
„Otwarte Serca”. Spotkanie miało miejsce w auli Liceum im. St. Małachowskiego w Płocku. Zebrani wysłuchali wystąpień: Pana Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego, dyrektor Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej – Pani Anny Borkowskiej i dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pana Mirosława Chyby. Celem spotkania była wymiana doświadczeń, promowanie pieczy zastępczej w lokalnej społeczności oraz omówienie sytuacji dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych. Wystąpienie Pani dyrektor Anny Borkowskiej, dotyczyło poczucia wartości dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i ich opiekunów. W naszym mieście, tak jaki i w całym kraju brakuje osób chętnych do stanowienia rodzin zastępczych. Podjęcie decyzji o założeniu takiej rodziny może stanowić wstęp do nowego, podarowanego innym życia i stać się sposobem na rodzicielskie spełnienie, samorealizację i pracę.

Życzenia z okazji nowego roku szkolnego

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, życzymy Dzieciom i Opiekunom samych sukcesów, sił do porannego wstawania, wielu nowych przyjaźni oraz satysfakcji z osiąganych celów.

Szkolenie FASD

ZAPROSZENIE

Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku, zaprasza rodziny zastępcze do udziału w szkoleniu
o tematyce „FASD jako konsekwencja nadużywania alkoholu przez kobiety ciężarne – konsekwencje FASD u dzieci  w rodzinach zastępczych. Strategie radzenia, możliwości rozwoju dziecka i rodziny zastępczej” w terminie: 19, 25, 26 września 2019 r. w godzinach 10:00 – 15:30.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Ośrodka.

Serdecznie zapraszamy!

Grupy wsparcia

Zaproszenie na Grupy Wsparcia

Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku zaprasza rodziny zastępcze do udziału w cyklicznych spotkaniach grup wsparcia organizowanych w siedzibie Ośrodka dla – rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka. Na spotkania zapraszamy opiekunów oraz dzieci i młodzież. Zajęcia prowadzone są przez wykfalifikowaną kadrę: pedagogów i psychologów ORPZ.

Poprzez udział w grupie wsparcia rodzice zastępczy otrzymują możliwość:

 • uzyskiwania i dawania wsparcia w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej,
 • doskonalenia umiejętności wychowawczych, radzenia sobie z emocjami, radzenia sobie w sytuacjach napięcia (stresu),
 • inicjowania i wzmacniania pozytywnych zmian w systemie rodzinnym,
 • pogłębienia wglądu w siebie (wzrost świadomości przeżywanych emocji, swoich przekonań, pragnień, potrzeb, wartości, celów,
  a także rozpoznanie własnych zasobów i rozumienie ograniczeń),
 • przeznaczenia czasu dla siebie jako rodzica zastępczego,
 • zapobiegania wyczerpaniu i  wypaleniu.

Harmonogram zajęć dostępny jest w Ośrodku Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych zawodowych

Informacja

Pracownicy Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Anna Borkowska – dyrektor
Małgorzata Wiśniewska – specjalista ds. administracyjno – kadrowych
Agnieszka Garstka – pedagog/logopeda
Monika Stylska – pedagog/logopeda
Edyta Olender – psycholog
Anna Kopec – psycholog
Anna Wojda Wilk – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Violetta Krzyżaniak – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Marzenna Zielińska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Katarzyna Ciesielska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Dorota Charzewska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Katarzyna Kalinowska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Aneta Nyckowska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (umowa na zastępstwo)
Iwona Gontarek – sprzątaczka

Projekt: „MÓJ DOM – MOJE MIEJSCE”

unia

Tytuł projektu: „MÓJ DOM – MOJE MIEJSCE”

Wnioskodawca: Gmina Miasto Płock

Realizatorzy:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
 • Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku

Okres realizacji: od: 01-05-2018 r. do: 30-04-2020 r.

Wartość ogółem:  968 173,85 zł

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich (wnioskowane dofinansowanie): 866 413,85 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

 Krótki opis projektu i planowane działania:

Celem projektu jest rozwój usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności na rzecz 18 rodzin oraz 14 dzieci poprzez realizację w Mieście Płocku programu deinstytucjonalizacji usług społecznych w tym doskonalenia zawodowego 31 osób zajmujących się pieczą zastępczą w okresie 24 miesięcy realizacji projektu.

Cele szczegółowe:

 1. Zapobieganie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie usług wsparcia rodziny w okresie 24 miesięcy realizacji projektu,
 2. Stworzenie optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju i procesu socjalizacji poprzez utworzenie 1 placówki opiekuńczo – wychowawczej do 14 dzieci w okresie realizacji projektu,
 3. Wzrost kompetencji zawodowych 30 osób prowadzących rodzinne domy dziecka i zdobycie kwalifikacji przez 1 kandydata na dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej do 14 dzieci w okresie realizacji projektu.

W ramach projektu będą realizowane następujące typy operacji:

Zadanie 1 – Działania prewencyjne mające ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej poprzez usługi wsparcia rodziny.

W ramach tego zadania wsparciem zostanie objętych 18 rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku przezywających kryzysy i trudności wychowawcze mogące prowadzić do odebrania im dzieci.

W ramach projektu od 01.07.2018 r. do 30.03.2020 r. w/w rodzinom świadczone będzie dodatkowe wsparcie ustalone na podstawie indywidualnej ścieżki reintegracji:

– Konsultacje, których celem jest udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi.

– Poradnictwo w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów specjalistycznych.

– Pomoc świadczona przez pedagoga, psychologa, logopedę.

– Terapia (w tym trening zastępowania agresji, terapia uzależnień) i mediacja małżeńska oraz mediacja rodzic-dziecko.

-Pomoc prawna  w zakresie ustalania ojcostwa, opieki prawnej, separacji, rozwodu, spraw spadkowych, kontaktów z małoletnimi.

Zadanie 2 – Działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 dzieci.

W okresie od 01.05.2019 r. utworzony zostanie na terenie Płocka drugi Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy do 14 dzieci. Do placówki zostanie przeniesiona część dzieci z istniejącego Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego w Płocku celem zmniejszenia liczby dzieci przebywających w tym Ośrodku oraz dzieci skierowane do Ośrodka w roku 2018. Takie rozwiązanie pozwoli na zapewnienie optymalnych warunków do rozwoju i wychowania podopiecznych.

Zadanie 3 – Kształcenie kandydata na dyrektora nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 dzieci oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.

W szkoleniach udział weźmie 30 osób sprawujących pieczę zastępczą. Szkolenia będą odbywały się od IV kwartału 2018 r. do II kwartału 2019 r.

– szkolenie nt.: Poczucie tożsamości dzieci wychowywanych w zastępczym środowisku rodzinnym.

– szkolenie nt.: Zaburzenia przywiązania a rozwój dziecka, specyfika wychowania dzieci, które przeżyły rozłąkę z rodzicami.

– szkolenie nt.: Funkcjonowanie w długotrwałym stresie osób sprawujących opiekę zastępczą.

Przeszkolony zostanie także 1 kandydat na dyrektora placówki Opiekuńczo Wychowawczej do 14 dzieci, który będzie uczestniczył w szkoleniu pt.: „SOWA”. Program szkolenia został zatwierdzony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zakładane efekty:

 • 14 wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu.
 • 30 osób sprawujących pieczę zastępczą, u których podniósł się poziom wiedzy w zakresie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych.
 • 1 osoba, która uzyskała w programie kwalifikacje do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej.
 • 18 rodzin uczestniczących w projekcie, w których zmniejszono ryzyko odebrania dziecka na skutek podejmowanych działań prewencyjnych.
 • 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie.
 • 1 obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • 30 osób sprawujących pieczę zastępczą uczestniczących w szkoleniach w ramach projektu.
 • 1 osoba uczestnicząca w szkoleniu kwalifikacyjnym w ramach projektu.
 • 18 rodzin biorących udział w projekcie.

 Biura projektu:

Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku

Gen. Franciszka Kleeberga 3, 09- 410 Płock

Telefon: 24 365 92 27, e-mail: plock@pieczazastepcza.pl

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 – 17.00

czwartek: 7.30 – 17.30

piątek: 7.30 – 15.30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

Stanisława Zgliczyńskiego 4, 09-400 Płock

Telefon: 24 364 02 10, e-mail: milena.kaniewska@mopsplock.eu

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, środa: 7:30-15:00

czwartek: 8:30-17:00 | piątek: 8:30-15:00

Urząd Miasta Płocka,

Stary Rynek 1, 09-400 Płock

Budynek E, pok. 42

Telefon: 024 366 -11-36, e-mail: anna.grumanowska@plock.eu

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, środa: 7:30-15:00

czwartek: 8:30-17:00 | piątek: 8:30-15:00

Zarządzenie nr 102018 Dyrektora Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku

Regulamin rekrutacji do projektu.: MÓJ DOM – MOJE MIEJSCE

Formularz zgłoszenia do udziału w Projekcie MÓJ DOM-MOJE MIEJSCE