Monthly Archives: maj 2018

Klauzula Informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

w przypadku zbierania danych od osoby,  której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

 

Informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej, 09-410 Płock, ul. Franciszka Kleeberga 3, tel. 24 365 92 27, fax. 24 366 72 50, e-mail:  plock@pieczazastepcza.pl ;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Pani Elżbieta Wituska,  numer telefonu: 24 367 89 34, e-mail:  elzbieta.wituska@zjoplock.pl ;
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ogólnego rozporządzenia (j/w) o ochronie danych osobowych oraz w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1111);
 4. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej na podstawie upoważnień do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji powierzonych im obowiązków służbowych, oraz podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 5. Dane osobowe przechowywane będą przez okresy zapisane w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt i określone w Instrukcji Kancelaryjnej;
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na w/w przepisy prawa;

Projekt: „MÓJ DOM – MOJE MIEJSCE”

unia

Tytuł projektu: „MÓJ DOM – MOJE MIEJSCE”

Wnioskodawca: Gmina Miasto Płock

Realizatorzy:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
 • Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku

Okres realizacji: od: 01-05-2018 r. do: 30-04-2020 r.

Wartość ogółem:  968 173,85 zł

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich (wnioskowane dofinansowanie): 866 413,85 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

 Krótki opis projektu i planowane działania:

Celem projektu jest rozwój usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności na rzecz 18 rodzin oraz 14 dzieci poprzez realizację w Mieście Płocku programu deinstytucjonalizacji usług społecznych w tym doskonalenia zawodowego 31 osób zajmujących się pieczą zastępczą w okresie 24 miesięcy realizacji projektu.

Cele szczegółowe:

 1. Zapobieganie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie usług wsparcia rodziny w okresie 24 miesięcy realizacji projektu,
 2. Stworzenie optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju i procesu socjalizacji poprzez utworzenie 1 placówki opiekuńczo – wychowawczej do 14 dzieci w okresie realizacji projektu,
 3. Wzrost kompetencji zawodowych 30 osób prowadzących rodzinne domy dziecka i zdobycie kwalifikacji przez 1 kandydata na dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej do 14 dzieci w okresie realizacji projektu.

W ramach projektu będą realizowane następujące typy operacji:

Zadanie 1 – Działania prewencyjne mające ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej poprzez usługi wsparcia rodziny.

W ramach tego zadania wsparciem zostanie objętych 18 rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku przezywających kryzysy i trudności wychowawcze mogące prowadzić do odebrania im dzieci.

W ramach projektu od 01.07.2018 r. do 30.03.2020 r. w/w rodzinom świadczone będzie dodatkowe wsparcie ustalone na podstawie indywidualnej ścieżki reintegracji:

– Konsultacje, których celem jest udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi.

– Poradnictwo w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów specjalistycznych.

– Pomoc świadczona przez pedagoga, psychologa, logopedę.

– Terapia (w tym trening zastępowania agresji, terapia uzależnień) i mediacja małżeńska oraz mediacja rodzic-dziecko.

-Pomoc prawna  w zakresie ustalania ojcostwa, opieki prawnej, separacji, rozwodu, spraw spadkowych, kontaktów z małoletnimi.

Zadanie 2 – Działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 dzieci.

W okresie od 01.05.2019 r. utworzony zostanie na terenie Płocka drugi Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy do 14 dzieci. Do placówki zostanie przeniesiona część dzieci z istniejącego Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego w Płocku celem zmniejszenia liczby dzieci przebywających w tym Ośrodku oraz dzieci skierowane do Ośrodka w roku 2018. Takie rozwiązanie pozwoli na zapewnienie optymalnych warunków do rozwoju i wychowania podopiecznych.

Zadanie 3 – Kształcenie kandydata na dyrektora nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 dzieci oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.

W szkoleniach udział weźmie 30 osób sprawujących pieczę zastępczą. Szkolenia będą odbywały się od IV kwartału 2018 r. do II kwartału 2019 r.

– szkolenie nt.: Poczucie tożsamości dzieci wychowywanych w zastępczym środowisku rodzinnym.

– szkolenie nt.: Zaburzenia przywiązania a rozwój dziecka, specyfika wychowania dzieci, które przeżyły rozłąkę z rodzicami.

– szkolenie nt.: Funkcjonowanie w długotrwałym stresie osób sprawujących opiekę zastępczą.

Przeszkolony zostanie także 1 kandydat na dyrektora placówki Opiekuńczo Wychowawczej do 14 dzieci, który będzie uczestniczył w szkoleniu pt.: „SOWA”. Program szkolenia został zatwierdzony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zakładane efekty:

 • 14 wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu.
 • 30 osób sprawujących pieczę zastępczą, u których podniósł się poziom wiedzy w zakresie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych.
 • 1 osoba, która uzyskała w programie kwalifikacje do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej.
 • 18 rodzin uczestniczących w projekcie, w których zmniejszono ryzyko odebrania dziecka na skutek podejmowanych działań prewencyjnych.
 • 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie.
 • 1 obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • 30 osób sprawujących pieczę zastępczą uczestniczących w szkoleniach w ramach projektu.
 • 1 osoba uczestnicząca w szkoleniu kwalifikacyjnym w ramach projektu.
 • 18 rodzin biorących udział w projekcie.

 Biura projektu:

Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku

Gen. Franciszka Kleeberga 3, 09- 410 Płock

Telefon: 24 365 92 27, e-mail: plock@pieczazastepcza.pl

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 – 17.00

czwartek: 7.30 – 17.30

piątek: 7.30 – 15.30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

Stanisława Zgliczyńskiego 4, 09-400 Płock

Telefon: 24 364 02 10, e-mail: milena.kaniewska@mopsplock.eu

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, środa: 7:30-15:00

czwartek: 8:30-17:00 | piątek: 8:30-15:00

Urząd Miasta Płocka,

Stary Rynek 1, 09-400 Płock

Budynek E, pok. 42

Telefon: 024 366 -11-36, e-mail: anna.grumanowska@plock.eu

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, środa: 7:30-15:00

czwartek: 8:30-17:00 | piątek: 8:30-15:00

Zarządzenie nr 102018 Dyrektora Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku

Regulamin rekrutacji do projektu.: MÓJ DOM – MOJE MIEJSCE

Formularz zgłoszenia do udziału w Projekcie MÓJ DOM-MOJE MIEJSCE